যজুর্ব্বেদ-সংহিতা [খণ্ড-১] | Yajurbed-sanghita [Vol. 1]

বই থেকে নমুনা পাঠ্য (মেশিন অনুবাদিত)

(Click to expand)
ভাষ্যান্ত্রমণিকা |. \Je. পুনরাবর্ততে” ইতি। অত উত্তরকাওস্তদর্থকে wa: আত্যন্তিকপুরুষার্থশ্চ দ্বিবিবঃ সম্থোমুক্তিঃ ক্রমমুক্তিশ্চেতে। বর্তমানদেহপ৷/তা[নস্তরমেব false সন্ধোমুক্তিঃ। উত্তরমার্গেন Ta ব্রহ্নলোকে চিরং ভো গানমনভূর তত্রোৎপন্নজ্ঞানস্ত ব্রলোকাবসানে সিধ্যতি ক্রমমুক্তিঃ | তথ্ম।দুত্তরকাণ্ডে ব্রম্মোপদেশো ব্রম্মোপাস্ডিশ্চেত্যুভয়ঃ প্রতিপ!া্কাতে। ব্রম্মোপাস্তিপ্রসঙ্গেন sagen প্রতীকমুপাস্তাত্বেন সাংস।রিকফলকামিনমুদ্দিপ্ঠ প্রতিপাত্যাতে। ব্রঙ্কোপাসকপ্রতীকো- পামক্য়োঃ সমামেইপ্যত্তরমার্গে প্রতীকোপামকপ্ত বিছ্যল্লোকাদুধ্বং বত্রহ্মলোকগমনাভাবেন ক্রমমুক্তেরপ্যনিদ্ধত্বাদসন্তি পুনরাবৃত্তিঃ। এতচ্চ “অপ্রতীকালম্বনান্নয়তে” (Fo Ye ৪1৩১৫) ' ইত্যধিকরণে WA) ALI পূর্বোত্তরকা[ওয়োর্বিষয়বিশেষঃ প্রয়োজনবিশেষশণ্চ satel পূর্বকাওস্তাইংদৌ কর্্মাস্তরং পরিত্যজ্য দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরেব go: afenvs ইতি চেৎ। প্রক্কতিত্বান্নিরপেক্ষত্বাচ্চেতি জ্রমঃ । প্রকর্ষেণাঙ্গোপদেশো যনত্র ক্রিয়তে সা প্র্তিঃ। কৃতস্নাঙ্গ- বিষয়ত্বমুপদেশস্ত ees | বিক্বতিযু তু বিশেষাঙ্গোপদেশ এন ক্রিয়তে 1 ভজ্গান্তরাণি তু প্রকৃতে রতিদিশ্তত্তে। অতোইতিদেশস্ত গ্রকর্ষ/ভাবঃ। 'প্রকৃতিত্রিবিণা-অগ্নিহেত্রণিষ্টিঃ সোমশ্চেতি। ত্রিঘপ্যেতেঘন্তনৈরপেক্ষ্যেণ স্বাঙ্গজাতং সর্বম্পদিষ্টং । তত্র সোমযাগন্ত স্বরপেণান্তনৈরপেক্ষ্যেহ- প্যঙ্গেয দীক্ষণীয়াপ্রায়নীযাদিষ দশপূর্ণনামাপেক্ষত্বায় পূর্বভাবিত্বং যুক্তং। Soe মসোমযাগ- করিয়া পুনরায় আবর্তিত ery ইত্যারি। অতএব উত্তরকাণ্ডে তাহারই অর্ণজ্ঞাপক বিষয়- পরম্পরা পরিচৃষ্ট হইবে। আত্যন্তিক-পুরুষার্থ দ্বিবধ--সত্বোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। বর্তমানদেহ- পাতানস্তর স্যোমুক্তি fre হয়। তার পর উত্তরমার্গে গমন Slam ব্রহ্মলোকে স্থিতি। সেখানে চিরকাল ভোগ্যসমূহ ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকাবস্থানে তত্রোৎপন্ন জ্ঞানে ক্রমমুক্তি সিদ্ধ হয়। এইজন্য উত্তরকাণ্ডে ত্রঙ্মোপদেশ এবং ব্রম্মোপ।স্থি এই দ্বিবিধ বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। acne প্রসঙ্গে ব্রম্মদু প্রতী:কাপাসনা সাংসারিক ফলকামনাকারীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রতিপাদিত। gente এবং প্রতীকোপাদসক উভয়ই geri কিন্তু তাহ হইলেও উত্তরমার্গে প্রতীকোপাসকের বিদ্্যুল্লোকের উর্দ্ধে ব্রগগলোকে গমনাভাব-হেতু ক্রমমুক্তির HAS হয়। সেইজন্য তাহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে | “অপ্রতীকালম্বনান্নয়তে” ইত্যাদি অধিকরণে এতদ্বিষয় YE হইবে (Ho ৪1৩১৫ )। যদি বল, পূর্ব ও উত্তর উভয় কাণ্ডের বিষয়বিশেষ এবং প্রয়োজনবিশেষ যদিও একইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন, তথাপি Mater আদিতে water পরিত্যাগ করিয়া দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ কিরপে প্রতিপাদিত হইতে পারে? উত্তরে বলিব--প্রক্কৃতিত্ব এবং নিরপেক্ষত্ব ইহার কারণ। প্রক্বষ্টরপে অঙ্গোপদেশ যাহাতে সমাহিত হয়, তাহাই প্রন্কতি। Hey অঙ্গ-বিষয়ত্ব--উপদেশে প্রশস্ত বা প্রকট tel বিকৃতিতেও বিশেষাঙ্গের উপদেশ কর্তব্য ৷ প্রক্কৃতের অঙ্গান্তর-সমূহ ও অতিষ্ট হয়। অতএব অতিদ্বেশের প্রকর্ষাভাব fre হইল । প্রন্কতি তিবিধ-_অগ্নিহোত্র, ইঞ্টি এবং সোম। ব্রিবিধ প্রকৃতিতেই অস্তনৈরপেক্ষত্ব-হেতু স্ব স্ব অঙ্গজাত সর্ব্ববিধ বিষয়ের উপদেশই Sar সেস্থলে মোমযাগের BAT CHALE, যখন অন্য কোনও অঙ্গের অপেক্ষা বর্তমান থাকে না; তখন দীক্ষণীয়া awa প্রভৃতিতে দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষত্ব- হেতু তাহার পুর্বভাবিদ্ব অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের প্রথম অনুষ্ঠান sais যুক্তিযুক্ত নহে। ইষ্টফাগেও খঁLeave a Comment